Select Page

 

 

 

 

BIX® Ledger

同一世界, 同一社区,同一帐本。

 

保护隐私和匿名权利的区域链身份管理

区域链安全证书及其密钥

安全的应用程序对象及区域链

可靠的公共及私人文档保护

 

Join BIX Community

 
 
 

 

 

 

 

BIX® Ledger

安全的账本身份及链接

 

为客户,企业, 机构提供身份验证

用户的隐私性和匿名性

个人身份区域链

全球区域链身份管理体系

 

Join BIX Community

 
 
 

 

BIX® Ledger

加密证书账本和证书链

 

加密证书及其公钥

用户及服务器证书链

建立在公钥基础上的信息安全服务

全球区域链证书管理体系

 

Join BIX Community

 

 

BIX® Ledger

受保护的应用对象及区域链

 

可靠,不能更改,可核实的共享纪录

可靠可核实的私人及企业纪录

可授权的安全纪录共享

复杂且通用性强的应用纪录链

 

Join BIX Community